MAKALE DETAYI

Toplam Kalite Yönetiminde İKY’nin Rolü

Kayıt Tarihi :
17.1.2013

Toplam kalite yönetimi içinde insan kaynakları yönetiminin rolü incelenmeden önce toplam kalite yönetimi ile anlatılmak istenen düşüncenin açıklanması gerekir.

Buradaki toplam kelimesi, kalite yönetiminin uygulandığı organizasyonda ki en üst seviyedeki yöneticiden en alt seviyedeki işgörenlere, dış müşterilerden tedarikçilere kadar olan tüm kişilerdir. Kalite kelimesi ile anlatılmak istenen, çıkan ürünün hatasız olarak üretilmesidir. Yönetim ile anlatılan ise, bir vizyon belirlenip, amaca ulaşmak için performansı arttıracak bütün olanakların sağlanmasıdır.

İnsan kaynaklarının amacı ise, organizasyonda ki tüm kişiler arasında ki diyaloğun en üst seviyede anlaşılır olmasını sağlamaktır. İnsan bilinci, toplam kalite yönetimi düşüncesinin en önemli kısımını oluşturduğundan insan kaynakları yönetimi bu noktada devreye girer. İstenilen kalitenin sağlanması ve bir yönetim düşüncesinden söz edilebilmesinde insanın önemi her yönden temel bir unsurdur. Temel kurularak yani insana her yönden gereken önem verilerek diğer basamaklara geçilir.

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları planlaması, personel seçimi, personelin geliştirilmesi, değerleme ve ücretleme ve çalışma ilkelerinin düzenlenmesi bölümlerinden oluşur.

İnsan kaynakları yönetimi içindeki her bölümün açıklaması yapılarak, toplam kalite yönetimi içindeki rolüne örnek verilecek olursa:
İnsan kaynakları planlaması yapılırken, insan kaynaklarının etkin ( doğru iş ) ve verimli( doğru sonuç ) kullanımı sağlanır. Etkin çalışan kişi, verilen görevi tam zamanında doğru bir şekilde bitirirken aynı zamanda görevini isteyerek yapar. Bu insan, verilen görevi kendi işiymiş gibi yaptığından dolayı olabilecek tüm hatalar en aza indirilmiş olur ve yönetim düşüncesinde bir aksama meydana gelmez.

Personelin seçiminde, organizasyonun almak istediği kişinin o işin tam adamı olması gerekir. Doğru yere yanlış insan getirilmemesi için, görevin gerektirdiği özellikleri yerine getirebileceğine inanılan kişinin seçilmesi gerekir. Yanlış seçim, belirlenen amaca ulaşma süresini uzatarak, maliyetlerin artmasına sebep olur.

Personelin geliştirilmesinde en önemli yatırım, insana verilen eğitimdir. Organizasyonda işgörenin kendi isteği ile veya yöneticinin gerekli görmesi ile işgörene eksik olduğu konular üzerinde eğitimler verilmeli, verilen eğitim istenilen düzeyde verim sağlamadığı takdirde, eğitim tekrarlanmalıdır. Eğitim etkinliği, eğitimin konusuna göre belli bir zaman sonra test edilerek gerekli sonuçlar çıkarılmalıdır.

Kalitenin artması kendiliğinden değil, her işgöreni kapsayan eğitimlerin başarılı olması ile gerçekleşir.

Ücretleme ise, başarım değerlemesi sonucunda o iş için asgari ücret ile işgörenin performansı ve kendi yetenekleri göz önüne alınarak bunların toplamı ile oluşturulur.

Ücretlemede işgörenlerin çok iyi analiz edilerek ücretlerinin belirlenmesi gerekir. Yanlış ücretleme politikası, işgörenler arasında ki işbirliğini azaltır. İşbirliğinin olmadığı organizasyonlarda, yeni fikirler oluşamayacağı için, o organizasyonda toplam kalite yönetimi düşüncesinden söz edilemez. Ücret dağılımı doğru işleyen organizasyonlarda, insanlar belli bir doyuma ulaşacaklarından, kişiler arasında sağlıklı bir iletişim olur ve kalitenin arttırılması kolaylaşır. Doğru yer ve zamanda yapılan teşvik ve ödüllendirmeler amaca ulaşımı daha etkin kılarak karlılığı arttırır.

Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde organizasyonun, sosyal sorumluluk alması çok önemlidir. Organizasyonun yasalara göre çocuk yaşta işgören çalıştırmaması, çalışanın sağlık ve güvenliğini düşünmesi, işgörenini organizasyon içinde ve dışında koruması ile verdiği ücreti garanti altına alması gerekmektedir. İşinde mutlu olmayan insan, organizasyonda ki bir makineden farksızdır.

SONUÇ

Hatalı bir ürün çıkmasının sebebi, insanların hata yapmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi ne kadar etkin işlerse, hata da o kadar derece önlenmiş olur. Toplam kalite yönetimi düşüncesi sıfır hata içerdiğinden, sistem çıktıları yani maliyetlerin azalması, kalitenin ve insana saygının artması, insan kaynakları yönetiminin elindedir.